Mannauður

Starfsmenn Alcoa Fjarðaáls voru um 570 á árinu 2022. Þar af voru konur um 27% starfsmanna sem er hæsta hlutfall sem þekkist innan Alcoa samsteypunnar. Í framkvæmdastjórn Alcoa Fjarðaáls sátu tíu manns í lok árs, þar af ein kona. Starfsmenn fylgja ýmist vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls, AFLs og RSÍ, eða eru með einstaklingsbundna samninga þar sem launaþróun fylgir samningi VR við SA. Alcoa Fjarðaál hefur þá stefnu að útvista þeim verkefnum í starfseminni sem ekki tilheyra kjarnastarfsemi. Með þeim hætti rennir fyrirtækið stoðum undir uppbyggingu og rekstur annarra fyrirtækja á svæðinu og hefur þannig jákvæð áhrif á frekari atvinnuuppbyggingu á Austurlandi.

Samtals vinna um 250 manns á vegum annarra fyrirtækja í álverinu eða á álverssvæðinu. Alls hafa því um 800 manns atvinnu á álverssvæðinu við Reyðarfjörð. Verktakar hjá Alcoa Fjarðaáli starfa meðal annars við rekstur mötuneytis, þrif, verkfræðihönnun og framkvæmd fjárfestingarverkefna, starfsmannaakstur, innkaup og lagerhald á rekstrarvörum og varahlutum, við vélsmíði og viðhald, hafnarstarfsemi og vöruflutninga svo eitthvað sé nefnt. Þessi starfsemi verktaka endurspeglar breytt starfssvið sem hefur jákvæð áhrif á nýsköpun og þróun á svæðinu. Mörg ný fyrirtæki hafa sprottið upp á svæðinu í gegnum árin með því að þjónusta starfsemi álversins.

Vinnustaðurinn

Framan af árinu gætti enn áhrifa af COVID-19 og þeim takmörkunum sem því fylgdu. Annars var stærsta mannauðverkefni ársins 2022 breyting á vaktakerfi vinnustaðarins. Ákveðið var að fara í mikla vinnu við að endurskoða vaktakerfið vorið 2022 og var það gert með því að bjóða starfsmönnum til samtals. Tilgangurinn var að bæta svefn og þar með heilsu vaktavinnustarfsmanna. Nánar er fjallað um verkefnið og niðurstöður þess í kafla 8.6.1.

Með bættum stöðugleika í kerrekstri verksmiðjunnar hefur létt á álagi sem starfsmenn hafa búið við síðustu ár. Því er reiknað með að starfsánægja muni aukast á næstu misserum samhliða auknum stöðugleika.

Starfsánægja

Árið 2022 ákvað móðurfélag Alcoa Fjarðaáls að byrja að framkvæma alþjóðlega starfsánægjukönnun meðal allra starfsstöðva sinna á 18 mánaða fresti. Þess vegna framkvæmdi Alcoa Fjarðaál ekki eigin könnun líkt og fyrri ár í samstarfi við Gallup á Íslandi. Mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls hefur ákveðið að leggja fyrir starfsmenn vinnustaðargreiningu Gallup á móti könnun móðurfélagsins og verður hún því einnig gerð á 18 mánaða fresti. Árið 2022 var því eingöngu framkvæmd könnun á vegum móðurfélagsins en könnun Alcoa Fjarðaáls verður næst lögð fram vorið 2023. Þar sem spurningarnar úr könnun móðurfélagsins og könnun Alcoa Fjarðaáls eru ekki algjörlega sambærilegar og mældar á mismunandi kvörðum er erfitt að gera á þeim samanburð en miðað við svipaðar spurningar þá er vísbending um að dregið hafi lítillega úr starfsánægju milli ára. Þetta þarf ekki að koma á óvart þar sem nokkur hreyfing var á fólki í kjölfar COVID faraldursins og þá var verkefnið um breytingu vaktakerfis umdeilt í byrjun. Betur verður gert grein fyrir þessu í skýrslu næsta árs þegar lögð hefur verið fyrir Gallup könnun sem unnt verður að bera saman við sambærilega könnun frá 2021.

Í könnun móðurfélagsins var spurt út í tækifæri til þróunar í starfi og samskipti við yfirmenn. Samkvæmt könnuninni sögðust 65% eiga regluleg samskipti við leiðtoga sinn um frammistöðu sína í starfi. Þá sögðust 66% hafa góð tækifæri til að læra og þróast í starfi hjá Alcoa. Niðurstöður starfsmannakönnunar móðurfélagsins voru kynntar fyrir starfsfólki á teymisfundum og vaktskiptafundir í lok árs 2022. Fyrri hluta árs 2023 verður unnið að því með öllum vöktum að rýna niðurstöðurnar og starfsmenn koma að því að móta aðgerðir til að auka starfsánægju og helgun.

Jafnréttismál

Jafnréttisáætlun Alcoa Fjarðaáls er unnin út frá lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Alcoa Fjarðaál stefnir að því að helmingur starfsmanna fyrirtækisins verði konur og tengir jafnréttisáætlun sína jafnframt við gildin sem Alcoa starfar eftir um allan heim (heilindi, umhyggja, árangur og hugrekki). Í öllum starfsauglýsingum fyrirtækisins hafa störf verið auglýst fyrir bæði kyn en sú nýbreytni varð árið 2020 að byrja að auglýsa þau fyrir öll kyn og hefur því verið haldið áfram síðan. Störfin í álverinu eru þannig hönnuð að þeim má sinna á öruggan hátt óháð kyni.

Báðir foreldrar eru hvattir til að huga að samræmingu fjölskyldulífs og vinnu og axla jafna ábyrgð á uppeldi og umönnun barna sinna. Í stefnu fyrirtækisins er talað um mikilvægi þess að skapa fjölskylduvænan vinnustað þar sem öllum starfmönnum líður vel. Hjá Alcoa Fjarðaáli er kynferðisleg og kynbundin áreitni og einelti ekki liðin og eru slík mál tekin föstum tökum. Ef mál af þessum toga koma upp þá er fylgt eftir skýrum verkferlum til að tryggja heilbrigði og öryggi á vinnustaðnum. Í jafnréttisáætlun eru tilgreindir ábyrgðaraðilar að úrbótum og endurskoðun hennar.

Framkvæmdastjóri mannauðsmála ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun sé framfylgt. Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á eftirfylgni jafnréttisáætlunar og frávika frá henni með stuðningi jafnréttisnefndar Alcoa Fjarðaáls. Grunnur var lagður að nýrri jafnréttisnefnd árið 2022 með því að óska eftir að tengiliðir við mannréttindahópa móðurfélagsins taki sæti í nefndinni. Formlegt starf nýrrar nefndar hefst árið 2023. Þessi hópar sem vísað er til eru EAGLE sem stendur vörð um og vekur athygli á baráttu LGBT+ fólks, Alcoa Women‘s Network eða AWN sem vekur athygli á stöðu kvenna og valdeflir þær í starfi og AWARE sem stendur fyrir menningarlegan fjölbreytileika. AWARE er nýjasti mannréttindahópurinn innan Alcoa.

Jafnréttisvísir

Alcoa Fjarðaál tók þátt í Jafnréttisvísi Empower, alþjóðlegu ráðgjafafyrirtæki í jafnréttismálum, sem ætlað er að meta stöðu jafnréttismála innan fyrirtækisins. Jafnréttisvísir er stefnumótun og vitundarvakning í jafnréttismálum. Unnið var með starfsfólki Empower í upphafi ársins en síðan var ákveðið að setja verkefnið á bið meðan breytingar á fyrirtækinu Empower ganga í gegn.

Öryggi

Mikil áhersla er lögð á öryggi og heilsu starfsfólks og verktaka hjá Alcoa Fjarðaáli. Unnið er markvisst að því að lágmarka hættu á slysum, lágmarka mengun, efla heilsu og stuðla að öruggu vinnuumhverfi. Sú hugmyndafræði sem notast er við þegar kemur að því að greina hættur, meta aðstæður og fyrirbyggja frávik eða slys nefnist „Mannleg hegðun“. Þessi nálgun hefur reynst vel og góður árangur hefur náðst í fækkun alvarlegra frávika. Starfsmenn beita einnig aðferðafræði sem kallast „stjórnun helstu áhættuþátta“ til að tryggja að réttu varnirnar gegn þekktum hættum séu ávallt til staðar. Mikil áhersla er lögð á rétt starfsfólks til að „Stoppa og leita sér hjálpar“ ef það upplifir óöryggi eða hefur ekki næga þekkingu á verkinu sem er verið að vinna. Þá er skylda að halda verkfund áður en verk hefst ef hætta á slysum er talin vera til staðar.

Alcoa Fjarðaál fylgir stefnu sinni og móðurfélagsins í umhverfis-, heilsu-, og öryggismálum.  Öll slys og óhöpp eru skráð til að læra af þeim. Félagið er vottað af OHSAS 18001 heilsu- og öryggisstjórnunarkerfinu. Allir starfsmenn fá grunnþjálfun í umhverfis-, heilsu-, og öryggismálum. Hjá Alcoa Fjarðaáli eru starfandi 15 heilsu- og öryggisnefndir en hlutverk þeirra er að stuðla að bættu heilbrigði og öryggi á vinnustað. Tæp 10% starfsmanna taka virkan þátt í þessu nefndarstarfi á vinnutíma. Nefndir vinna að ýmsum málefnum og koma að þjálfun svo sem í fallvörnum, „læsa, merkja, prófa“, „hættuleg efni“ svo einhver dæmi séu nefnd. Jafnframt stuðla nefndir að ýmsum endurbótum sem miða að því að gera vinnustaðinn öruggari með því að útrýma hættum og bæta vinnuaðstöðu og verklag. 

Samsetning vinnuafls eftir störfum

Samsetning vinnuafls eftir aldri

Samfélagsmarkmið og árangur

Í kjölfar #metoo bylgjunnar verður lögð áhersla á að bæta vinnu­staðar­menningu Fjarðaáls með jafn­réttismál í forgrunni.

Haldnir voru fundir um jafnrétti og vinnustaðarmenningu. Viðhorf starfsfólks var kannað og skrifað undir vinnustaðarsáttmála til að tryggja góða vinnustaðarmenningu. Þessu var svo fylgt eftir á starfsmannafundum á markvissan hátt með umbætur að leiðarljósi.

Gera tilraun með breytingar á vaktakerfi með það að markmiði að auka ánægju starfsmanna með vaktakerfi um 5% frá árinu 2017.

Vegna gagnrýni á framkvæmd tilraunar var ákveðið að allir vakthópar fengju að taka þátt í nýrri tilraun í byrjun árs 2019. Niðurstöðu er að vænta á árinu 2019.

Mæla hvort viðeig­andi varnarlög séu til staðar til að tryggja öryggi starfsfólks. Varnarlög verði til staðar í 95% tilfella.

Góður árangur hefur áunnist í öryggismálum með innleiðingu varnarlaga við áhættusöm störf. Á síðasta ári var mikilvægasta varnarlagið til staðar í 96% tilfella.

Aukin árvekni og bættar skráningar vegna heilsutengdra einkenna, með vitundarvakningu og þjálfun allra starfsmanna.

Atvikaskráningakerfi Fjarðaáls var uppfært á árinu til þess að geta betur fylgt eftir heilsutengdum frávikum, og fjöldi slíkra skráninga jókst eftir vitundarvakningu og þjálfun starfsmanna.

Gera samfélagsábyrgð að hluta kennslu í öllum fögum sem kennd eru á vegum fyrirtæksins í Stóriðjuskóla.

Samfélagsábyrgð er hluti af mörgum fögum í Stóriðjuskólanum, ekki síst umhverfiskennslunni. Árið 2020 stendur til að endurskoða skipulag skólans og þá verður þetta skoðað betur.

Innleiddur verður sérstakur hugbúnaður til að styðja enn frekar við innleiðingu á mikilvægasta varnarlaginu.

Fjarðaál innleiddi á árinu 2019 hugbúnaðinn Forwood sem er sérstaklega hannaður til staðfestingar á því að varnarlög séu til staðar

Að mikilvægasta varnarlagið (MV) verði til staðar í 95% tilvika í úttektum og tryggt að tengsl á milli slysa og tilvistar MV verði greind.

Mikilvægasta varnarlagið var til staðar í yfir 95% úttekta sem gerðar voru í doforms. Þessar úttektir verða framvegis gerðar í Forwood hugbúnaðinum með öðrum hætti og þá verður markmiðum breytt.

Að mældur styrkur óæskilegra lofttegunda í vinnuumhverfi í kerskála lækki um 15% miðað við mælingar á árinu 2018.

Gekk ekki eftir enda erfitt rekstrarár

Bjóða öllum starfsmönnum Fjarðaáls upp á fræðslu um ómeðvitaða fordóma

Staðið, sjá nánar í undir Jafnréttismál

Halda vinnufundi í anda Jafnréttisvísis Capacent með öllu starfsfólki til að ræða vinnustaðarmenningu.

Þessu var frestað til ársins 2021 vegna COVID-19.

Fram fari endurskoðun (Kaizen) á Stjóriðjuskólanum til þess að námið nýtist bæði starfsmönnum og fyrirtækinu betur.

Þessi vinna hófst árið 2020 en þurfti að fresta vegna COVID-19 og verður lokið á árinu 2021.

Ljúka fyrsta stigi þjálfunar starfsmanna á úttektarforritinu Forwood. Markmiðið er að 70 starfsmenn verði virkir úttektaraðilar í lok árs 2020.

Markmiðið stóðst og í árslok voru 80 manns búnir að fá þjálfun í að gera úttektir með Forwood.

Að auka hlutdeild kvenna í nýráðningum.

Markmiðið náðist ekki þar sem hlutfall í nýráðningum var 44% árið 2020 samanborið við 45% árið 2019. 

Áframhaldandi innleiðing Jafnréttisvísis í samstarfi við Empower

Markmið stóðst

Fjöldi Forwood1 úttekta verði 300 á mánuði

Markmið stóðst

Draga úr álagi og yfirvinnu með því að tryggja rétta mönnun
í öllum teymum

Markmið stóðst að hluta, minni yfirvinna var unnin árið 2021 samanborið við 2020 en ekki tókt að tryggja rétta mönnun í öllum teymum allt árið. 

Fjölga loftskiptahjálmum í kerskála upp í 100

Markmið stóðst

Fylgja áætlun um bætta vinnuvistfræði

Markmið stóðst, þau verkefni sem voru sett upp fyrir árið voru unnin og áfram verður unnið með þetta á nýju ári

Bregðast við niðurstöðum rýnihóps um vaktakerfi

Markmið stóðst, innleitt var nýtt vaktakerfi haustið 2022

Fylgja áætlun um Jafnréttisvísi

Markmið stóðst ekki þar sem vinnu við innleiðingu var frestað tímabundið

Ljúka sjálfvirkniverkefni fyrir handstöflun í steypuskála

Markmið stóðst að hluta, unnið var að verkefninu en því er ekki lokið og vinna heldur áfram á nýju ári

Mannauðskaflann má finna á bls. 32 – 42.